image banner
Cơ cấu tổ chức Liên minh hợp tác xã tỉnh Nghệ An

Cơ cấu tổ chức Liên minh hợp tác xã tỉnh Nghệ An

I. LÃNH ĐẠO LIÊN MINH HTX TỈNH NGHỆ AN


 

 

 Anh-tin-bai

 

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

Phó chủ tịch

ĐT: 0238.595.886 

 

Anh-tin-bai

Đ/c  Nguyễn Bá Châu

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

Điện thoại: 0238.841.139

    


 

 

 

 

 

Anh-tin-bai


                   Đ/c Trần Văn Huy

 Phó Chủ tịch

ĐT: 0238.561.439

 

 

 


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC


Anh-tin-bai


 

Quyết định về việc kiện toàn bộ máy chuyên trách của Liên minh HTX Nghệ An (xem tại đây)


Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc:

 


 

1. Văn phòng:

Số lượng cán bộ: 08

Đ/c:          Đặng Thị Bích Thảo

 Chánh văn phòng

  ĐT: 0238.654.675; 0913.060.246

 

2. Phòng Kinh tế - Tổng hợp

 Số lượng cán bộ: 03

Đ/c:  Trịnh Bá Quân        

 Trưởng phòng

 ĐT: 0238.596.002; 0936.813.567

 

3. Phòng Tư vấn Chính sách

 Số lượng cán bộ: 03

Đ/c:         Nguyễn Văn Đức

Phó Trưởng phòng

 ĐT: 0238.595.457; 0912.245.268

 

 4. Phòng phát triển Hợp Tác Xã

 Số lượng cán bộ: 03

Đ/c:         Nguyễn Đình Trưng

 Trưởng phòng

                ĐT: 0238.595.456; 0945.331.525

                Email: Trunghtx@gmail.com

 III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm tư vấn hỗ trợ kinh tế hợp tác, HTX

 Số lượng cán bộ: 03

Giám đốc  : Ông Nguyễn Đình Tâm
ĐT              ; 
0976.555.868

ĐT VPTT   : 0238.849.544

 

Quyết định về kiện toàn Trung tâm tư vấn hỗ trợ Kinh tế HT, HTX (Tải về)