lmhtx.nghean.gov.vn
 
GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
Skip portletPortlet Menu
Phát triển HTX Kiểu mới - Khâu đột phá tái cơ cấu nông nghiệp (08/08/2016 09:56 AM)

Liên minh HTX tỉnh trân trọng giới thiệu bài viết của GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam với nhan đề: Phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới - Khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân.

NHỮNG BẤT CẬP TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÔI VỚI HỢP TÁC XÃ (03/12/2012 07:57 AM)
Tính đến hết tháng 10 năm 2012, toàn tỉnh Nghệ An có 847 HTX và Liên hiệp HTX với tổng số xã viên 651.971 người. Tổng số Tổ hợp tác 2.775, với 16.650 thành viên. Những năm qua, khu vực kinh tế tập thể hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, vận tải và trên một số lĩnh vực kinh tế - xã hội khác, đã giải quyết việc làm cho một số lượng lao động khá lớn và đã đóng góp vào GDP của tỉnh hơn 7%, tăng 1,5% so với 2007.
Đánh giá đúng các khó khăn, hạn chế để có giải pháp thúc đẩy kinh tế hợp tác Nghệ An phát triển (10/09/2012 09:06 AM)
Gắn với 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả nhất định cả về số lượng, chất lượng và những đóng góp cho kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Với những mô hình HTX hoạt động hiệu quả, kinh tế tập thể ngày càng gần hơn với người dân, nhu cầu thành lập HTX của người dân vì thế ngày càng tăng. Tuy nhiên, công bằng mà nói khu vực kinh tế này vẫn phát triển chưa tương xứng với vai trò, vị trí trong nền kinh tế quốc dân và trong phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn hoạt động cho thấy, khu vực kinh tế HTX còn có những khó khăn cần phải được nhìn nhận đúng để khắc phục:
Đào tạo nhân lực làng nghề: Đâu phải chỉ "dạy cái ta có"! (23/11/2011 03:34 PM)
Kinh nghiệm phát triển HTX NN ở Nhật bản và bài học rút ra cho Việt Nam (18/11/2011 09:30 AM)
Vài nét về Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) (16/11/2011 04:43 PM)

Định nghĩa về HTX không phù hợp thực tiễn phát triển HTX (16/11/2011 04:35 PM)

Mô hình kinh tế hợp tác xã của một số nước châu Á (15/11/2011 04:30 PM)

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp cách mạng lâu dài của Ðảng và nhân dân ta (15/11/2011 04:22 PM)

Những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Hợp tác xã (15/11/2011 09:03 AM)