GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quyết định thành lập tiểu ban văn kiện Đại hội IV Liên minh HTX (16/11/2011 09:36 AM)

  UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  LIÊN MINH HTX TỈNH                                                                                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /QĐ.LMHTX                                                                                                                                                                                                 Vinh, ngày 10 tháng 12  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/việc thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Liên minh

HTX tỉnh Nghệ An lần thứ IV

--------------------

 

 CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX  TỈNH  NGHỆ AN

 

- Căn cứ Vào Quyết định 1182/QĐ.UBND ngày 6 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Liên minh HTX tỉnh;

- Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ.UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Liên minh HTX tỉnh Nghệ An;

- Xét đề nghị của Chánh văn phòng Liên minh HTX tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

                Điều 1: Thành lập  Tiểu ban Văn kiện giúp Ban chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Nghệ An lần thứ IV, gồm các ông (bà) có tên sau:

                      1.  Ông: Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kiêm trưởng tiểu ban văn kiện.

                      2. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng – P.Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Phó ban

                      3. Ông: Nguyễn Tiến Hùng – P.Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Phó ban

                      4. Ông: Cung Đình Chế – P.Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, uỷ viên

                      5. Ông: Phan Sỹ Cường – TP Kinh tế –Tổng hợp Liên minh HTX tỉnh, uỷ viên

                      6. Ông: Nguyễn Đình Trưng – TP Phát triển HTX Liên minh HTX tỉnh, uỷ viên

                      7. Ông: Trần Văn Huy – TP Tư vấn chính sách Liên minh HTX tỉnh, uỷ viên

                      8. Bà: Nguyễn Thị Nhung  - CVP Liên minh Liên minh HTX tỉnh, uỷ viên

                      9. Bà: Đặng Thị Bích Thảo – Q. GĐ TT TVHT Liên minh HTX tỉnh, uỷ viên

                Điều 2:  Tiểu ban Văn kiện Đại hội có nhiệm vụ:

                - Dự thảo các báo cáo: Tổng kết nhiệm kỳ III, sửa đổi điều lệ, tổng kết công tác kiểm tra và kiểm điểm Ban chấp hành Liên minh HTX Nghệ An khoá III.

                - Chuẩn bị các phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Phát biểu khai mạc, bế mạc và Nghị quyết Đại hội.

                - Tổ chức các Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết, sửa đổi điều lệ. Hướng dẫn chuẩn bị các báo cáo tham luận tại Đại hội.

                Điều 3:  Các ông (bà) có tên trên, Trưởng các phòng ban, Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ kinh tế hợp tác, HTX căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                                                                                                                       TM/ LIÊN MINH HTX TỈNH NGHỆ AN 

Nơi nhận                                                                                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

-Như­ điều 3

- Liên minh HTX Việt Nam               (Báo cáo)

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh

- Các Đ/c UVBCH Liên minh HTX  tỉnh Nghệ An

- Liên minh HTX tỉnh Nghệ An

- L­uu  VT, TCCB.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Văn Hùng


 


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: