Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Thực hiện Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2372/SKH-TĐ ngày 08/12/2011 gửi cho 157 đơn vị (các ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Chủ đầu tư) để tổng hợp và báo cáo kết quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2011. Đến thời hạn quy định, đã nhận được báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của 121 đơn vị (15/20 huyện thành thị và 106/137 sở ngành, BQLDA và các chủ đầu tư). Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và có Báo cáo số 60/BC-SKHĐT ngày 20/01/2012 về việc giám sát và đánh giá  đầu tư năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


-->
Tình hình thực hiện giám sát đánh giá đầu tư năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (15/02/2012 08:53 AM)

Thực hiện Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2372/SKH-TĐ ngày 08/12/2011 gửi cho 157 đơn vị (các ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Chủ đầu tư) để tổng hợp và báo cáo kết quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2011. Đến thời hạn quy định, đã nhận được báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của 121 đơn vị (15/20 huyện thành thị và 106/137 sở ngành, BQLDA và các chủ đầu tư). Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và có Báo cáo số 60/BC-SKHĐT ngày 20/01/2012 về việc giám sát và đánh giá  đầu tư năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua tổng hợp báo cáo của các ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Chủ đầu tư về công tác giám sát và đánh giá đầu tư đầu tư năm 2011, nhận thấy các vấn đề như sau: Trong năm 2011 công tác giám sát, đánh giá đầu tư đã được các cấp, các ngành và các Chủ đầu tư quan tâm hơn, một số Chủ đầu tư và UBND huyện thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư có hiệu quả và góp phần thúc đẩy thực hiện dự án, hoạt động đầu tư xây dựng đúng mục đích và hiệu quả. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư, tỷ lệ các đơn vị nộp báo cáo còn thấp 121/157 đơn vị, chiếm 77,07%; Bên cạnh đó, chất lượng một số báo cáo chưa đáp ứng được yêu cầu, còn thiếu sót nhiều nội dung về phân tích, đánh giá cũng như các mẫu biểu theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, cụ thể có tới 24/121 đơn vị không thực hiện theo biểu mẫu yêu cầu.  

Tổng hợp đến 31/12/2011, nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh có khối lượng thực hiện đạt 3.150 tỷ đồng bằng 88,2% kế hoạch, tăng 18,6% so cùng kỳ, giải ngân 2.996 tỷ đồng, đạt 83,88% kế hoạch vốn. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ các chủ đầu tư đã tích cực triển khai thực hiện, khối lượng giải ngân đến 31/12/2011 đạt 99,7% kế hoạch.

Hiệu quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2011 đã góp phần tích cực để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần quan trọng đưa hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật, tăng cường tính công khai và minh bạch trong hoạt động đầu tư

Để công tác giám sát và đánh giá đầu tư trong thời gian tới thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao hơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung sau:

Những cơ quan không gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư đề nghị: UBND tỉnh có văn bản phê bình nghiêm khắc. Đồng thời giao cho thủ trưởng các cơ quan đó tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu, công tác giám sát và đánh giá đầu tư đến các ngành, huyện, chủ đầu tư và doanh nghiệp để nắm bắt đầy đủ và tổ chức thực hiện đảm bảo quy định pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển trên địa bàn.

Triển khai đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB tập trung, chương trình mục tiêu, các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh khắc phục và điều chỉnh kế hoạch XDCB ngay trong quý III để đảm bảo thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ và có hiệu quả.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các thủ tục về đầu tư, từ: Tham mưu quyết định về chủ trương đầu tư; tổ chức lập dự án đầu tư; thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; tổ chức thực hiện dự án đầu tư; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí và tham nhũng trong các quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư đều phải được làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá các cơ quan tư vấn và xây dựng trên địa bàn, kiên quyết thu hồi giấy đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại việc giao Chủ đầu tư; khả năng, năng lực và kinh nghiệm của các BQLDA. Từ đó rút kinh nghiệm trong việc giao Chủ đầu tư và có giải pháp để thành lập các BQLDA chuyên nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện để quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ.

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư cả năm 2012 theo đúng tiến độ và đảm bảo nội dung theo quy định; cùng với đó là triển khai công tác kiểm tra về đấu thầu theo quy định tại Nghị định 85/CP, Thông tư số 01/2011/TT-BKH ngày 04/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, nhân sự thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành và huyện, thành phố, thị xã.

Trong nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012, chú trọng việc giám sát, đánh giá về việc bố trí vốn đầu tư, tiến độ thực hiện và chất lượng, hiệu quả của dự án theo quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ;  tạo cơ sở cho việc chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư công đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả sử dụng vốn trong từng kỳ kế hoạch.

Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đầu tư XDCB đúng tiến độ và chất lượng theo quy định, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong việc thực hiện đầu tư các dự án.

Nội dung cụ thể tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2011 xem Báo cáo số  60/BC-SKHĐT ngày 20/01/2012 đính kèm.

Tải file tại đây.

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>