Số/Ký hiệu: 37 KL/TU
Ngày ban hành: 16/08/2013
Người ký: Trần Hồng Châu
Trích yếu: KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ Về đánh giá kết quả 10 năm (2003 - 2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao Hiệu quả kinh tế tập thể; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Nội dung:

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ Về đánh giá kết quả 10 năm (2003 - 2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao Hiệu quả kinh tế tập thể; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới


Tài liệu đính kèm